ข้อมูล การแสวงหาความรู้ทางเทววิทยา

CoP : “การแสวงหาความรู้ทางเทววิทยา
งานห้องสมุดสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์

ความเป็นมา

ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้ เรื่อง การแสวงหาความรู้ทางเทววิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการ KM งานห้องสมุดสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์
หน่วยงานที่สังกัด : สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอบเขตการทำโครงการ : เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานระหว่างกันในกลุ่มนักเทววิทยา ที่เป็นคณาจารย์ทั้งประจำและผู้ร่วมสอนกับคณะกรรมการ KM งานห้องสมุดสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแสวงหาความรู้ทางเทววิทยา โดยใช้หลักการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) เป็นเครื่องมือในการค้นหาแนวทางในการแสวงหาความรู้ทางเทววิทยา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแสวงหาความรู้ทางเทววิทยาของแต่ละหมวดวิชา ในการจัดการเรียนการสอนทางเทววิทยา

หลักการและเหตุผล :

การจัดการความรู้ Knowledge Management :KM เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่คณาจารย์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และหากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จำเป็นต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง และหากองค์กรใด มีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรก็นับว่าเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า งานห้องสมุดสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ผู้บริหารมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการจัดทำโครงการการจัดการความรู้ขึ้นในหน่วยงาน และประกอบกับหนังสือทางเทววิทยาส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และราคาค่อนข้างแพง ดังนั้นทางงานห้องสมุดสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการการจัดการความรู้เรื่องงานห้องสมุดสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์เพื่อเพิ่มแหล่งแสวงหาความรู้ใหม่ๆทางเทววิทยาภายนอกสถาบันฯ โดยให้คณาจารย์มาร่วมเรียนรู้วิธีการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการศึกษา พร้อมทั้งเทคนิคในการแสวงหาความรู้ทางเทววิทยาของแต่ละหมวด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสามารถนำความรู้ที่ได้จากกระบวนการกลุ่มการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการปฏิบัติการศึกษาแบบใหม่ เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นโดยใช้หลักการ การชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP) ในการดำเนินการครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อให้ได้แนวทางการแสวงหาความรู้ทางเทววิทยา ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในทุกหมวดวิชาทางเทววิทยา ในงานการเรียนการสอนทางเทววิทยา
2. ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย

3.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนดำเนินการ :
1. ประชุมกลุ่มคณาจารย์และ กรรมการ KM เดือนเว้นเดือนในการจัดทำชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
2. นำประเด็นสำคัญในการทำ CoP เกี่ยวกับเรื่องการแสวงหาความรู้ทางเทววิทยา โดยเลือกจาก หมวดวิชาที่ต้องการความรู้ใหม่ที่ทันสมัย ที่เกิดขึ้นในงานการศึกษาเกี่ยวกับเทววิทยา โดยคณาจารย์
3. จัดทำชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นที่กำหนดไว้
4. คณาจารย์ นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอต่อฝ่ายวิชาการ เพื่อแจ้งคณารจารย์ในหมวดวิชาของตนเองรับทราบ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหมวดวิชา
5. รวบรวมความรู้ที่ได้ทั้งหมด ลง Blog KM ของงานห้องสมุดสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์เพื่อสื่อสารให้คณาจารย์ทุกท่าน ในงานการจัดการเรียนการสอนรับทราบ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่อเนื่องต่อไป
ขั้นตอนประเมินผล  :
1. ติดตามการใช้แนวทางการแสวงหาความรู้ทางเทววิทยา หลังทำ CoP
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ : เริ่มเดือนพฤศจิกายน 2554– พฤษภาคม 2555
การประเมินผลโครงการ
เกณฑ์ชี้วัด  :
1. คณาจารย์ใช้ข้อมูลที่ได้จากการแสวงหาความรู้ทางเทววิทยา ในงานการจัดการเรียนการสอนทางเทววิทยา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  :
1. คณาจารย์ในสถาบันฯ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน การศึกษาร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานในสถาบันฯ ขึ้น
2. เกิดองค์ความรู้ในเรื่องการแสวงหาความรู้ทางเทววิทยา
3. มีแนวทางปฏิบัติในการการแสวงหาความรู้ทางเทววิทยา
4. เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนการสอนทางเทววิทยาอย่างต่อเนื่อง
5. เกิดนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพในการแสวงหาความรู้ทางเทววิทยา
6. เกิดการนำ ระบบ IT มาใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทำBlog KM ของงานขึ้น เพื่อเป็นแหล่งแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคณาจารย์ทุกท่าน  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามนโยบายของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยคริสเตียน
7. สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งข้อมูลในด้านเทววิทยาได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: